ELMATOM- tel.: 601 090 417 - blachy stalowe

Pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku pracy i w środowisku ogólnym

ŚRODOWISKO PRACY

Źródłem pola elektromagnetycznego 50 Hz na stanowiskach pracy w stacjach 110 kV, 220 kV oraz 400 kV, są urządzenia rozdzielcze i transformatory, w elektrowniach generatory oraz oszynowanie wyprowadzenia mocy z nich, zgrzewarki i piece indukcyjne, oraz urządzenia przemysłowe o dużej mocy. Wykonujemy na stanowiskach pracy pomiary natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego oraz wyznaczamy strefy ochronne na dostarczonych rysunkach. Dla każdego stanowiska pracy wykonujemy dokumentacje fotograficzną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. wprowadza się w przestrzeni pracy następujące strefy ochronne dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz (które w otoczeniu źródeł PEM należy zidentyfikować i oznakować zgodnie z normą PN-T-06260:1974):

Badania i pomiary pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz wykonuje się w przypadku występowania w miejscach wykonywania pracy stref ochronnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
  • co najmniej raz na dwa lata - jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie tylko strefy pośredniej;
  • co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie również strefy zagrożenia albo strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej.
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów pól elekromagnetycznych, wykonanych w odstępie dwóch lat, nie stwierdzono występowania stref ochronnych w miejscach wykonywania pracy, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

Strefa Niebezpieczna Strefa Niebezpieczna – obejmująca te obszary, w których przebywanie - określone jako narażenie niebezpieczne - jest w ramach codziennej praktyki zabronione. Są to miejsca o wartościach natężenia pola elektrycznego powyżej 20 kV/m oraz miejsca o wartościach natężenia pola magnetycznego powyżej 3200 A/m.
Strefa Zagrożenia Strefa Zagrożenia – obejmująca te obszary, w których przebywanie - określone jako narażenie kontrolowane - jest dopuszczone warunkowo. Są to miejsca o wartościach natężenia pola elektrycznego od 3,(3) kV/m do 20 kV/m oraz miejsca o wartościach natężenia pola magnetycznego od 533,(3) A/m do 3200 A/m.
Strefa Pośrednia Strefa Pośrednia – obejmująca te obszary, w których przebywanie - określone jako narażenie kontrolowane - jest dopuszczone warunkowo. Są to miejsca o wartościach natężenia pola elektrycznego od 1,0 kV/m do 3,(3) kV/m oraz miejsca o wartościach natężenia pola magnetycznego od 60 A/m do 533,(3) A/m.
Strefa Bezpieczna Strefa Bezpieczna – rozumiana jako przestrzeń poza strefami ochronnymi, do której nie określono warunków ograniczających ekspozycję (ekspozycja pomijalna). Są to miejsca o wartościach natężenia pola elektrycznego poniżej 1,0 kV/m i miejsca o wartościach natężenia pola magnetycznego poniżej 60 A/m.
Pomiary pola elektromagnetycznego na terenie rodzielni 110 kV

ŚRODOWISKO OGÓLNE

Źródłem pola elektromagnetycznego 50 Hz w środowisku są napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 110 kV, 220 kV oraz 400 kV. Pomiary wykonujemy zarówno dla nowo wybudowanych jak i modernizowanych linii czy odcinków linii. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej dla lokalizacji budynków mieszkalnych 1 kV/m oraz 10 kV/m dla obszarów dostępnych dla ludzi określamy zasięg tych stref. Pomiary wykonujemy zarówno dla istniejącej zabudowy mieszkalnej i przemysłowej jak i na terenach przeznaczonych pod zabudowę projektowaną.

Wykonujemy również obliczenia teoretyczne które uwzględniają największy zwis przewodów fazowych dla temperatury + 80oC, największe napięcie i obciążenie linii czyli otrzymane wartości będą największe jakie mogą wystąpić w miejscu obliczeń. Metodą obliczeniową może określić wartości na różnej wysokości i punkcie oddalonym od osi badanej linii.

Cel pomiarów i obliczeń jest sprawdzenie czy w badanych miejscach będą spełnione warunki:
  • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami, aż do Dz.U. Nr 21, poz.124 z 29 maja 2020 r.).
  • ROZPORZADZENIA MINISTRA KLIMATU z dnia 17.02.2020 (Dz.U. nr 258) w sprawie sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary pola elektromagnetycznego na terenie planowanej inwestycji

Oferta

Pomiary zakłóceń radioelektrycznych
strzałka do góry